Všeobecné smluvní podmínky

(dále jen „VSP“) obchodní společnosti

TYINTERNETY. CZ s.r.o.

Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 07102020, 

zapsaná v obchodním rejstříku u MS Praha, oddíl C, vložka 314391

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost TYINTERNETY. CZ s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) je oprávněným provozovatelem webové prezentace www.tyinternety.cz.

II. Výklad pojmů

Pro účely těchto VSP se rozumí: 

Reklamou veřejné oznámení, bez ohledu na technické, materiálové či audiovizuální ztvárnění, kterým se propagují třetí osoby, výrobky a služby třetích osob a ochranné a obchodní známky a další označení k nim se vztahující, obchodní firmy třetích osob, jakož i jména, či názvy, pod kterými podnikají, či provádějí svou činnost, oznámení třetích osob o událostech minulých, současných či budoucích, které se vztahují ke třetím osobám, či jejich výrobkům a službám, oznámení o konání akcí pořádaných třetími osobami, či jakákoliv jiná oznámení třetích osob poskytovaná za úplatu. 

Reklamní smlouvou jednotlivá dílčí smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a objednatelem, zejména smlouva uzavřená na základě objednávky objednatele písemně potvrzené provozovatelem.

Realizací reklamy zejména výroba reklamy, její instalace, údržba a odstranění.

Výrobou reklamy vlastní výroba reklamy podle zadání, návrhů a požadavků objednatele.

Instalací reklamy fyzická aplikace reklamy na www.tyinternety.cz.

Odstraněním reklamy následné odstranění reklamy po skončení provozování reklamy. 

Provozováním reklamy ponechání reklamy způsobem stanoveným v reklamní smlouvě na www.tyinternety.cz

Objednatelem osoba, která u poskytovatele objednává realizaci a provozování reklamy za podmínek stanovených VSP na základě jednotlivých reklamních smluv.

Objednávkou reklamy závazná objednávka či poptávka učiněná objednatelem na formuláři poskytovatele.

III. Náležitosti reklamních smluv, objednávek, nabídek

3.1 Reklamní smlouvy jsou uzavírány na formulářových smlouvách poskytovatele nebo na formulářích poskytovatele.

3.2 Reklamní smlouvy, nabídky a objednávky musí obsahovat náležitou identifikaci smluvních stran (alespoň firmu nebo jméno či název, pod kterým podnikají či vyvíjejí činnost, IČ, DIČ, sídlo, místo podnikání či bydliště, eventuálně bankovní spojení), předmět, rozsah a termín realizace a provozování reklamy, cenu za realizaci a provozování reklamy, podpisy smluvních stran, případně další údaje stanovené VSP.

3.3 Reklamní smlouvy jsou uzavírány ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Reklamní smlouvy mohou být uzavírány v české a anglické verzi. V případě výkladových problémů či nesrovnalostí mezi českou a anglickou verzí reklamní smlouvy je rozhodující znění reklamní smlouvy v českém jazyce.

IV. Požadavky na reklamu 

4.1 Reklama nesmí být v rozporu s platným právním řádem České republiky, zejména jakýmkoliv obecně závazným právním předpisem, včetně zák. č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., autorského zákona č. 121/2000 Sb., zákona o ochranných známkách č. 441/2003 Sb., v platném znění a dále pak etickými morálními a profesními normami respektovanými poskytovatelem, zejména Etickým kodexem reklamy vydaným radou pro reklamu. Reklama nesmí ohrožovat či vylučovat duševní vlastnictví třetích osob. 

4.2 Objednatel odpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě, dodaných materiálech a podkladech. Objednatel je povinen doložit pravdivost jakéhokoliv svého tvrzení obsaženého v reklamě či v podkladech dodaných k výrobě reklamy. 

Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě či podkladech předaných objednatelem k výrobě reklamy, ani za porušení práv třetích osob v souvislosti s poskytovatelem realizovanou a provozovanou reklamou a škodou takto vzniklou těmto osobám. Objednatel prohlašuje, že poskytnutím reklamy, materiálů a podkladů, nejsou omezena, porušena ani vyloučena práva třetích osob a že práva třetích osob, která se vztahují nebo mohou vztahovat v jakémkoliv rozsahu a z jakéhokoliv právního důvodu k věcem, nebo informacím, které byly poskytnuty objednatelem, jsou vypořádána a že poskytnutí těchto věcí nebo informací ke stanovenému účelu není v rozporu se závazky objednatele k těmto třetím osobám. Objednatel se zavazuje jakoukoliv škodu v případě jejího vzniku v souvislosti s porušením předchozích ustanovení třetím osobám nahradit místo poskytovatele, bude – li na poskytovateli její úhrada uplatňována nebo v případě, že bude poskytovatelem uhrazena, nahradit poskytovateli tuto škodu, včetně veškerých nákladů a výdajů s tím spojených. Objednatel je povinen nahradit poskytovateli škodu, která mu vznikla v souvislosti s reklamou či materiály a podklady předanými k výrobě reklamy objednatelem, které nebudou v souladu s VSP, příslušnými právními předpisy nebo v případě, budou – li reklama či předané podklady obsahovat nepravdivá tvrzení, údaje či jiné skutečnosti. 

4.3 Objednatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele užít na reklamě firmu, název či ochrannou známku, logo, nebo jakýkoliv jiný vizuální identifikátor poskytovatele či jiných osob, tvořících s poskytovatelem koncern, resp. obchodní skupinu. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Poskytovatel je povinen realizovat a provozovat reklamu za podmínek stanovených reklamní smlouvou a / nebo VSP.

5.2 Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou ke splnění závazků poskytovatele vyplývajících z reklamní smlouvy. V případě, že objednatel potřebnou součinnost neposkytne, neodpovídá poskytovatel za splnění těch svých závazků, vyplývajících z reklamní smlouvy, které bez poskytnutí součinnosti objednatele nemohly být uskutečněny.

5.3 Objednatel povinen je uhradit poskytovateli ujednanou cenu řádně a v čas.

5.4 Poskytovatel a objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jež se jim stanou známými v souvislosti s plněním reklamní smlouvy. Všechna ustanovení reklamní smlouvy, VSP, případně smlouvy o spolupráci jsou předmětem obchodního tajemství a musí zůstat utajena před třetími osobami.

VI. Dodaný reklamní materiál, vyrobená reklama, podmínky instalace

6.1 Zajišťuje-li poskytovatel pro objednatele výrobu reklamy, garantuje výrobu reklamy ve standardní technické kvalitě, při dodržení podmínek stanovených VSP, provozními a technickými podmínkami příslušného typu reklamy a reklamního nosiče, zákonem či etickými normami, které pro sebe prohlásil za závazné. 

6.2 V případě, že objednatel dodává vlastní materiál k výrobě reklamy nebo již vyrobenou reklamu, bere na vědomí, že kvalita materiálu či vyrobených reklam a jejich obsah musí být v souladu s VSP. 

6.3 Dodává-li reklamu poskytovateli objednatel, je povinen předat reklamu nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením reklamní kampaně poskytovateli.  

6.4 Poskytovatel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny vadami reklamy či podkladů a materiálů, předaných poskytovateli ze strany objednatele.  

6.5 Pokud objednatel své povinnosti nesplní a reklamní kampaň nebude z těchto důvodů včas zahájena, je objednatel nadále povinen zaplatit poskytovateli plnou výši ceny, včetně ceny realizace a provozování reklamy dle reklamní smlouvy. Poskytovatel není po dobu prodlení objednatele se splněním těchto závazků v prodlení s plněním svých závazků dle reklamní smlouvy a těchto VSP. Pokud objednatel dodá reklamu po stanovené lhůtě, avšak ještě před uplynutím doby sjednané v reklamní smlouvě jako doba reklamní kampaně, poskytovatel je povinen umístit reklamu po zbývající dobu reklamní kampaně s výjimkou dodání reklamy dva dny před ukončením kampaně. 

6.6 Poskytovatel je oprávněn odmítnout umístit reklamu, která je v rozporu s VSP. Poskytovatel je dále výslovně oprávněn odstranit reklamu, již realizovanou či provozovanou v případě, zjistí – li se, že tato reklama je v rozporu s VSP. O tom je poskytovatel povinen písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Jedná – li se o reklamu dodanou objednatelem, nemá odmítnutí realizace reklamy či její odstranění vliv na povinnost objednatele platit cenu ujednanou reklamní smlouvou. Objednatel je v takovém případě povinen dodat při zachování termínu jinou reklamu či materiál a podklady odpovídající výše uvedeným podmínkám, a to na své náklady. 

6.7 Poskytovatel je oprávněn nerealizovat či neprovozovat reklamu či reklamní kampaň, popř. ji přerušit či předčasně ukončit a odstoupit od reklamní smlouvy v případě zásahu vyšší moci. Pro účely těchto VSP se za zásah vyšší moci rozumí působení jakékoliv události vzniklé nezávisle na vůli poskytovatele či objednatele, která podstatným způsobem omezuje nebo ohrožuje poskytnutí plnění dle této smlouvy a nebylo možno ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit působení vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména působení živelné a přírodní katastrofy, občanské nepokoje, vyhlášení válečného stavu, stavu nouze či ohrožení, epidemie či pandemie, vandalismus, omezení podnikání, pracovní výluky, výbuchy, stávky, požáry, sabotáže, války, povstávání, zásah vojenských nebo policejních orgánů nebo poskytovatelem neovlivnitelné či nepředvídatelné změny provozních a technických podmínek pro provoz jednotlivých reklamních nosičů. 

Přesáhne – li doba působení vyšší moci situace dobu 3 měsíců, má právo odstoupit od reklamní smlouvy i objednatel. 

VII. Odpovědnost poskytovatele a objednatele

7.1 Objednatel odpovídá poskytovateli za kvalitu jím dodaných reklam po celou dobu provozování reklamy. V případě, že při provozování reklamy dodávané objednatelem se na této reklamě vyskytnou vady, které brání provozování reklamy, zavazuje se objednatel, neprodleně poté, co k tomuto bude poskytovatelem vyzván, dodat poskytovateli náhradní reklamu, nedohodne-li se s poskytovatelem jinak.  

7.2 Pokud bude poskytovatel nucen odstranit na základě soudních anebo správních rozhodnutí nebo jiných rozhodnutí, která jsou pro poskytovatele závazná, nebo doporučí-li toto Rada pro reklamu a poskytovatel tak na základě tohoto doporučení učiní, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli celou výši ceny za realizaci a provozování reklamy, jakož i náklady související s odstraněním reklamy. Objednatel se dále zavazuje uhradit poskytovateli veškeré závazky (jako např. pokuty či jiné sankce), k plnění kterých byl v souvislosti s tím poskytovatel zavázán pravomocnými soudními či správními rozhodnutími,  včetně  rozhodnutí, která jsou pro poskytovatele závazná, a to včetně nákladů řízení. Toto ustanovení se též vztahuje na nároky uplatňované vůči poskytovateli třetími osobami, pokud tyto nároky mají příčinu v úpravě anebo obsahu reklamy, které dal poskytovateli k dispozici objednatel.

VIII. Cenové podmínky 

8.1 Cenové podmínky, včetně splatnosti se řídí reklamní smlouvou. Na úhradu ceny není objednatel oprávněn započítat jakékoliv pohledávky za poskytovatelem.

8.2 Cenu hradí objednatel na základě daňového dokladu – faktury vystaveného poskytovatelem, a to výlučně na bankovní účet poskytovatele uvedený v reklamní smlouvě nebo písemně oznámený objednateli poskytovatelem.

8.3 Za den úhrady daňového dokladu se pro účely reklamní smlouvy a VSP považuje den připsání příslušných peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

8.4 V případě, že úhrada daňového dokladu není objednatelem provedena dle VSP a příslušné reklamní smlouvy řádně a včas, je poskytovatel, povinen zaslat objednateli nejdříve upomínku o nezaplacení příslušné faktury. Neuhradí-li objednatel předmětnou fakturu do 14 dnů od obdržení takovéto upomínky, je poskytovatel oprávněn odstoupit od reklamní smlouvy.  

IX. Smluvní pokuta 

9.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny, je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.2 Smluvní pokuta je nezávislá na nároku na náhradu škody a její výši z téhož porušení právní povinnosti. 

X. Trvání reklamní smlouvy, skončení reklamní smlouvy

10.1 Reklamní smlouvy se uzavírají na dobu v nich uvedenou.  

10.2 Před ukončením trvání reklamní smlouvy, lze reklamní smlouvu ukončit 

(a)   dohodou;

(b)   odstoupením.

XI. Další ujednání

11.1 Poskytovatel prohlašuje, že si nečiní a ani v budoucnu nebude činit žádné nároky k jakékoliv ochranné známce, značce či k výtvarnému řešení objednatele použitému při reklamních akcích objednatele. Po předchozím souhlasu objednatele je poskytovatel oprávněn užívat reklamy ke svým obchodním prezentacím.

11.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli aktuální informace o případných změnách provozních a technických podmínek.

11.3. Nebude – li reklama provozována z důvodů, za které je odpovědný poskytovatel, je o tom poskytovatel povinen písemně informovat objednatele.  Zároveň je poskytovatel povinen předložit objednateli návrh dodatku smlouvy zahrnujícího dvě varianty kompenzace neprovozování:

(a) návrh na prodloužení termínu provozování termínu o dobu, po kterou reklama nebyla provozována 

(b) dobropisování poměrné části ceny za období, po kterou reklama nebyla provozována

11.4 Objednatel je povinen se písemně vyjádřit k předloženému návrhu dodatku podle odst.12.3 tohoto článku VSP nejpozději do 14dnů.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují a jsou platné a závazné pro nabídky a objednávky a uzavřené reklamní smlouvy, není-li v těchto konkrétních nabídkách, objednávkách a reklamních smlouvách. Tyto všeobecné smluvní podmínky se přikládají ke každé uzavřené reklamní smlouvě.

12.2 Vzájemná práva objednatele a poskytovatele se řídí českými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem s tím, že se výslovně nepoužijí ustanovení § 1765, § 1766, § 1798, § 1799, § 1895 – 1900 a § 2050 občanského zákoníku.