Fungování státního seed fondu přiblížila zadávací dokumentace

Do konce října se firmy mohou hlásit do výběrového řízení o předpokládané hodnotě 212 milionů korun, které rozhodne o správci nově vznikajícího státního fondu rizikového kapitálu. A protože naštěstí žijeme v době, kdy jsou podklady pro veřejné zakázky k dispozici online, lze se tak dozvědět řadu nových detailů o jeho fungování.

Základní informace o veřejné zakázce lze tradičně najít přes web ISVZ, pro konkrétní dokumentaci je pak třeba sáhnout do online systému ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud si chcete zadávací dokumentaci stáhnout, budete se muset registrovat. Protože toto téma dlouhodobě sledujeme, podklady jsme se poctivě prokousali a přinášíme přehled všech důležitých informací. Lhůta pro podání nabídek končí v poledne 29. října, otevírání obálek s nabídkami se uskuteční o den později. Předpokládaná hodnota zakázky činí 212 milionů korun bez DPH. Pro doplňující informace doporučujeme naše předchozí shrnutí:

Hlavní je efektivita

První dobrá zpráva je, že z dokumentace je velice silně znát důraz na výkon, který se promítne také do odměňování vybraného obhospodařovatele fondu. V zásadě bude mít největší šanci na vítězství ve výběrovém řízení ten, kdo si sám navrhne co největší podíl výkonnostní odměny na úkor paušálu. Obrázek níže ukazuje váhu jednotlivých kritérií pro posuzování nabídek, přičemž tradičně platí, že čím nižší cena, tím lépe. Jak je vidět, výkonnostní odměnu může zájemce klidně trochu “napálit”, zato minimální výše paušálu může být rozhodující.

Snahu o co nejlepší ekonomické výsledky zároveň ukazuje i pravidlo, že procentní sazba výkonnostní odměny musí být rovna nebo větší součtu procentních sazeb paušální a variabilní odměny. “Důvodem členění odměny je to, aby odměna za obhospodařování byla stanovena jak s ohledem na běžné obchodní zvyklosti, kdy převážná část správců investičních fondů je odměňována paušální částkou odvíjející se od hodnoty spravovaného majetku, tak s ohledem na účelnou, efektivní a v požadovaném období provedenou alokaci vyčleněných veřejných zdrojů pro podporu malých a středních podniků,” uvádí ministerstvo.

Velice důležité pak kromě ceny bude i druhé kritérium, v rámci něhož bude hodnocen návrh Plánu obchodní činnosti fondu. Ten by měl zahrnovat zejména návrh metod získávání projektů pro investice, návrh metod spolupráce při spoluinvestování, způsob řízení správy aktiv fondu, způsob organizace zajištění spolupráce všech zúčastněných, časový rámec investování a návrh konkrétního obchodního plánu včetně časového harmonogramu, plánu investic, očekávané výnosnosti a rozpočtu. Tedy kompletní převedení obecných pravidel nastavených ministerstvem do konkrétní praxe. A protože obhospodařovatel založí i investiční výbor, který bude doporučovat projekty k zafinancování, bude právě tato část nabídek rozhodovat o úspěchu či krachu celého snažení.

Co se týče peněz, tak ještě platí, že vybraný zájemce bude mít navíc nárok na proplácení nákladů na udržování aktiv fondu až do roční výše 1,5 procenta z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu. Příliš nízký limit určený na tyto náklady nebo jejich úplné zahrnutí do odměny za obhospodařování by totiž podle dokumentace mohl zapříčinit obstarávání těchto služeb v nedostatečném rozsahu či nedostatečné kvalitě. Celková výše výdajů fondu (mimo investice do cílových společností) za kterýkoliv kalendářní rok nesmí překročit 3 procenta vložených prostředků.

Rizika a přínosy

“Hlavním cílem Fondu je přilákat soukromý kapitál a tím pomoci napravit tržní selhání v oblasti early-stage venture a méně rozsáhlých later-stage venture investic. Tím bude v souladu s cíli Evropské unie pro oblast strukturálních fondů a v souladu s cíli Operačního programu Podnikání a inovace zlepšen přístup malých a středních podniků k financování a bude stimulován trh s rizikovým kapitálem v České republice,” shrnuje ministerstvo, které si zároveň uvědomuje několik hlavních rizik, která mohou činnost fondu ohrozit (dopad na samotný trh se ovšem jako jedno z nich neřeší).

Kromě těch obvyklých, jako nerealizování zakázky, prodlení s jejím plněním či vynaložení dalších finančních nákladů, je to především obava ze snížené kvality plnění – riziko, že v důsledku nízké kvality poskytnutých služeb by mohlo docházet k takovým investicím do cílových společností, jež buď nebudou plně v souladu se závaznými dokumenty (obchodní plán, statut fondu), nebo v důsledku nekvalitního vyhodnocení projektů budou realizovány i příliš rizikové investice. Současná podoba zadávací dokumentace by měla tato rizika minimalizovat, už teď je ale jasné, že přinejmenším několikaměsíční zpoždění skutečně nastane.

Zatímco nastavení odměn a dalších kritérií působí rozumně (byť před zveřejněním vítězné nabídky na obhospodařovatele nelze mnoho předjímat), pořád je tu několik nejasných bodů. Jedním z nich je, že dokumentace stále počítá s možností přidělovat “malé” investice do 200 tisíc eur bez jinak vyžadované spoluúčasti soukromého investora, což je přitom hlavní pojistka proti zneužití peněz. Těchto investic sice nesmí být více než 30 procent, ale už to je spousta peněz a vězení řada lidí riskovala za mnohem méně. Motivace je jasná a vychází z předpokladu, že zájem soukromých investorů nemusí být u malých investic dostatečný, je ale otázkou, zda takové riziko stojí za to.

Další dosud nepříliš probádanou oblastí je možnost fondu poskytovat zainvestovaným společnostem také další půjčky k financování jejich potřeb za podmínky, že takové půjčky budou potřebné pro udržení nebo zvýšení ziskovosti investice fondu. Dodatečné půjčky budou spojeny s výkonností cílové společnosti a budou poskytovány na základě rozhodnutí obhospodařovatele a koinvestorů. To zní jako dostatečná záruka, v individuálních případech bude nicméně otázkou, zda zájem obhospodařovatele a investorů udržet projekt na živu nepřeváží racionální hodnocení.

Pro půjčky zároveň platí, že úrok a jakákoliv další odměna fondu za poskytnutí podřízeného úvěru bude spojena s výkonností cílové společnosti, fondu nebude poskytnuto žádné zajištění na splacení úvěru a úvěr bude podřízen všem ostatním dluhům cílové společnosti. V případě úpadku firmy tedy bude moci být pohledávka vyplývající z podřízeného úvěru splacena až po uspokojení všech ostatních pohledávek za cílovou společností. Jinými slovy, relativně snadné peníze bez velkého rizika.

Další pravidla a požadavky

  • Zájemce musí prokázat, že v posledních třech letech realizoval nejméně jednu významnou službu spočívající v obhospodařování fondů kolektivního investování, musí spravovat alespoň jeden fond a souhrnná výše obhospodařovaných prostředků musí činit alespoň 1,4 miliardy korun.
  • Fond bude založen na dobu určitou – deset let s možností prodloužení o dva roky.
  • Fond bude do cílových společností zpravidla investovat na dobu od čtyř do osmi let.
  • MPO očekává, že seed část fondu vyvolá v České republice dodatečné soukromé investice do early-stage ve výši asi 12,1 milionu eur a VC část fondu asi 18,9 milionu eur za období 2012-2015.
  • Vybírány budou investice s významným ziskovým potenciálem, tj. takové, u kterých zpracovaný obchodní plán bude předpokládat výnos v průměrné výši min. 15 procent investovaných prostředků ročně po celou dobu držení investice.
  • Protože dle zjištění závěrů analýzy equity gap v České republice existuje tržní selhání v podobě vysoké prahové hodnoty investic do rizikového kapitálu (cca. 1 milion eur), nebude pro Fond stanovena dolní hranice pro výši individuální investice.
  • Celkově je cílem Fondu podporovat především projekty do 1 milionu eur, přičemž očekávaná průměrná hodnota jedné investice je 340 tisíc eur v early-stage. Tato hodnota však není závazná a může se měnit v důsledku vývoje situace na trhu.
  • Obzvláště vysoké investiční riziko spojené s investováním do early-stage fází rozvoje cílových společností je diverzifikováno zahrnutím více kapitálově náročných a obecně méně rizikových investic do later-stage fází rozvoje cílových společností (expansion kapitál). V této oblasti se průměrná velikost jedné investice očekává 1,5 milionu eur.
  • Dosažení cíle se předpokládá do roku 2024.

Total
0
Shares
Další články